İradi olma ve Eşitlik İlkesi: Taraflar, arabulucuya başvurmak süreci devam ettirmek sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbesttirler.  Bu serbestliğin istisnası İş Kanunu 18/A hükmü ile getirilen dava şartı olan arabuluculuk,  bazı ticari davalar ile ve tüketici mahkemelerinde görülen davalara getirilen arabuluculuktur. Bu konularda tarafların serbestliği söz konusu değildir. Taraflar kanuna uymak zorundadırlar.

Gizlilik İlkesi : Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça arabulucu, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları gizli tutmakla yükümlüdür.

Beyan ve Belgelerin Kullanılmaması İlkesi: Taraflar, arabulucu veya arabuluculuğa katılanlar da dâhil üçüncü bir kişi, uyuşmazlıkla ilgili olarak hukuk davası açıldığında yahut tahkim yoluna başvurulduğunda, kanunda sayılan  beyan veya belgeleri delil olarak ileri süremez ve bunlar hakkında tanıklık yapamaz.

Bu belgeler ve beyanlar kanunda sıralanmıştır.

* Arabuluculuk daveti ve katılma talebi,

*Tarafların arabuluculuk görüşmesinde ileri sürdüğü görüşler ve teklifler,

*Tarafların önerileri, herhangi bir vaka ve iddianın kabulü,

*Arabuluculukta hazırlanan belgeler,

Bu beyan ve belgelerin sunulması kanunen yasak olmasına rağmen taraflardan biri kanunun aksine mahkemeye sunmuş olsa bile Mahkeme tarafından hükme esas alınmaz.

Bu belge ve beyanlar sadece bir kanun hükmü tarafından emredilmiş ise ya da arabuluculuk süreci sonunda varılan anlaşmanın uygulanması ve icrası, için gerekli olduğu ölçüde açıklanabilir ve kullanılabilir.  Örneğin arabuluculuk sonucunda anlaşmaya varıldı fakat anlaşmaya    uyulmadı, bu durumda bu belge ve beyanlar hakkın icrasında kullanılabilir.

Hukuk davası ve tahkimde ileri sürülebilen deliller arabuluculuk görüşmesinde sunulmuş olsa bile mahkeme tarafından kabul edilir. Sadece arabuluculukta kullanılmış olması sebebi ile kabul edilmeyecek deliller haline gelmezler.

Arabulucunun tarafsızlığı ve bağımsızlığı ilkesi : Arabuluculuk sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için arabulucunun tarafsız olması ve tarafsızlığına şüphe düşürecek hal ve hareketlerden kaçınması gerekir. Arabulucu taraflara eşit mesafede olmalı, tarafları eşit şekilde dinlemeli, taraflardan birine karşı daha samimi davranışlar içerisinde bulunmamaya özen göstermelidir. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 9.maddesinin ikinci fıkrasında arabulucunun, tarafsızlığına gölge düşürecek durumların mevcudiyeti halinde bunu derhal taraflara bildirmekle yükümlü olduğu hüküm altına alınmıştır. Ancak böyle bir durumda taraflar, arabulucudan görevine devam etmesini isteyebilirler. Böyle bir durumda tarafların onayı ile arabulucu görevine devam edebilir.

Adresimiz

Sahrayı Cedit Mah. Mengi Sok. N: 28 Decesan Blok D.6 Kadıköy/İST

Telefonlarımız

0 216 359 70 01 - 02 PBX

Çalışma Saatlerimiz

Hafta İçi - 9:00 - 18:00, Cumartesi - 10:00 - 14:00

Adran Arabuluculuk © 2021 Tüm hakları Saklıdır. Gizlilik Politikası  - Tasarım