Çalışma Saatleri - 9:00 - 18:00,Cumartesi - 9:00 - 14:00
Sahrayı Cedit Mah. Mengi Sok. N: 28 Decesan Blok D.6Kadıköy, İstanbul

Sık Sorulan Sorular

Tarafların serbest iradeleri ile karar verebilecekleri daha açık ifade ile kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli tüm uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulabilir. İş Hukuku, Ticaret Hukuku ve Tüketici Hakem Heyetinin görevi kapsamında olmayan  tüketici uyuşmazlıkları zorunlu arabuluculuk kapsamındadır.

Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişilerdir.

Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları, idareler ise oluşturacakları komisyon aracılığıyla katılabilirler. İşverenin adi veya resmi yazılı belge ile yetkilendirdiği çalışanı da görüşmelerde işvereni temsil edebilir ve son tutanağı imzalayabilir. Arabuluculuk süreci gizlilik ilkesi ile yürütülür ancak tarafların muvafakatine bağlı olarak müzakereleri destekleyici uzman ( psikolog, bilirkişi, tercüman, mali müşavir) kişilerde katılabilir.

İstisnaları hariç olmak üzere; işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ile ticari uyuşmazlıklar ve tüketici hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda dava açmak isteyen tarafın öncelikle arabuluculuk başvurusunda bulunması gerekmektedir. Arabuluculuk başvurusunda bulunmadan dava açılması durumunda dava,  dava şartı yokluğundan reddedilecektir.

Arabuluculuk süreci tarafların özgür iradeleri ile yürütülmekte olup taraflar süreci her zaman sonlandırabilir.

Taraflar arabulucuyu kendileri seçebilirler ancak mutabakata varamazlar ise adliyelerdeki arabuluculuk bürolarında görevli personel  tarafından sicile kayıtlı arabulucular listesinden atanır.

Uyuşmazlığın taraflarını bir araya getirerek asıl uyuşmazlığı tespit edip tarafların bu konuda çözüm bulma çabalarını destekleyip çözüm önerileri getirerek tarafların kendi çözümlerini yaratıp uyuşmazlığı giderebilmeleri hususunda rehberlik eder.

Süreç sonuçlanıncaya kadar taraflar herhangi bir harç, tebligat, bilirkişi ,tanık ve keşif ücreti ödemezler. Sadece faaliyet süresine göre arabulucuya, arabuluculuk asgari ücret tarifesi uyarınca ücret ödenir.

Arabuluculuk ücreti uyuşmazlık taraflarınca eşit olarak ödenir. Ancak taraflar karşılıklı mutabakatla bunun aksini kararlaştırabilir.

Dava boyunca yapılması zorunlu masraflar yapılmayarak tasarruf etmiş olursunuz. Yargılama nedeniyle adliyeye ayırmak zorunda kalacağınız zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Mahkemeye göre daha kısa sürede uyuşmazlık çözümüne ulaşılır. Sonuç tarafların kontrolündedir. Mevcut hukuki durumun değil menfaatlerin korunması esas alınır. Taraflar mahkeme önünde konuşamayacakları hususlarda arabuluculuk sürecinde gizlilik olması sebebiyle rahatça konuşabilir. Tarafların anlaştıkları yöntem ve çözüm tarzı esas alınır. Sorun değil uyuşmazlık anlaşmayla çözülür. Uyuşmazlığın tüm tarafları kazanır. Dolayısıyla tarafların sosyal ve ekonomik ilişkileri zedelenmeden devam eder.

Karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan sonra mahkeme veya tahkime başvurmadan önce veya sonra arabuluculuk başvurusunda bulunulabilir.

Taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, süreci sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Kendi istediğinizle başlattığınız bu süreci kendi isteğinizle sona erdirip mahkemeye başvurabilirsiniz. Arabuluculuk sürecinde uyuşmazlığın çözümüne dair kanunda belirlenen zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanması dikkate alınmaz.

Kamu düzenine ilişkin olan ve tarafların sözleşme konusu yapamayacakları uyuşmazlıklarda örneğin; çocukların velayetine ilişkin ve nüfus kaydına ilişkin davalarda, hizmet tespitine ilişkin davalarda, ceza davalarında arabuluculuk mümkün değildir.

Tarafların uyuşmazlık konusunda anlaşmaya varması,

Taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi,

Tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi,

Taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmediğinin arabulucu tarafından tespit edilmesi,

Uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığının tespit edilmesi halinde arabuluculuk faaliyeti sona erer.

Taraflar arabuluculuk sürecinin sonunda bir anlaşmaya varırlarsa bu anlaşmayı, asıl uyuşmazlık hakkındaki yetki ve görev kurallarına göre belirlenecek olan sulh hukuk mahkemesine ibraz edip, icra edilebilirliğine ilişkin bir şerh verilmesini talep edebileceklerdir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilâm niteliğinde belge sayılır. İcra edilebilirlik şerhinin verilmesi, niteliği itibariyle bir çekişmesiz yargı işi olduğundan buna ilişkin inceleme dosya üzerinden de yapılabilecektir. Ancak, uyuşmazlık konusu aile hukukuna ilişkin ise bu işlemler aynı usulle belirlenecek aile mahkemesince ve duruşmalı olarak yapılacaktır. Eğer, davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa gidilmiş ise, kuşkusuz ki yukarıdaki iş ve işlemler davaya bakan mahkemece yerine getirilecektir.

Arabuluculuk anlaşma belgelerine icra edilebilirlik şerhi verilmeden, taraflar başka resmi bir işlemde kullanmak isterlerse maktu damga vergisi öderler. Bunun haricinde arabulucunun hazırladığı ve tarafların onayladığı anlaşma belgeleri için her hangi bir harç ya da vergi ödenmez.

Adresimiz

Sahrayı Cedit Mah. Mengi Sok. N: 28 Decesan Blok D.6 Kadıköy/İST

Telefonlarımız

0 216 359 70 01 - 02 PBX

Çalışma Saatlerimiz

Hafta İçi - 9:00 - 18:00, Cumartesi - 10:00 - 14:00

Adran Arabuluculuk © 2021 Tüm hakları Saklıdır. Gizlilik Politikası  - Tasarım